H2O ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE SERWIS M.A. LEWANDOWSKI I M.G. LEWANDOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000821653
Numer REGON: 385220878
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-02-05
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/5045/21/649]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaH2O ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE SERWIS M.A. LEWANDOWSKI I M.G. LEWANDOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. HAJOTY nr domu 61 kod pocztowy 01-821 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.11.2019 R., REP. A NR 6438/2019, NOTARIUSZ MAJA BRUŹDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2020-01-02 do dziś
230.01.2020 R., REP. A NR 1016/2020, NOTARIUSZ MAJA BRUŹDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.2020-03-06 do dziś
323.12.2020R., REP. A NR 4588/2020, NOTARIUSZ MAJA BRUŹDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA: § 1, § 5, § 6, § 10.2021-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„H2O - ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0153300882021-02-05 do dziś
4. Numer KRS0000148694 2021-02-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-02-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-02-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.146.205,22 ZŁ2021-02-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2021-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2021-02-05 do dziś
2. ImionaMACIEJ GRZEGORZ2021-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-02-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2021-02-05 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2021-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-02-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-02-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2021-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2021-02-05 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2021-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2021-02-05 do dziś
2. ImionaMACIEJ GRZEGORZ2021-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-01-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2020-01-02 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-01-02 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-01-02 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-01-02 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-01-02 do dziś
646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2020-01-02 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-01-02 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-01-02 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów