SFERAWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000821554
Numer REGON: 240860917
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-10-02
Sygnatura akt[RDF/247707/20/282]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSFERAWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina CIESZYN miejscowość CIESZYN2019-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość CIESZYN ulica UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA nr domu 3 kod pocztowy 43-400 poczta CIESZYN kraj POLSKA 2019-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.11.2019 R., REP. A NR 2531/2019 NOTARIUSZ PATRYK MIODOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE PRZY UL. MENNICZEJ 1 LOK. 2062019-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2019-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ P.P.U.H. „SFERAWENT” SPÓŁKA CYWILNA, NA PODSTAWIE JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ P.P.U.H. „SFERAWENT” Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE Z DNIA 27.11.2019 R. PODJĘTEJ PRZED NOTARIUSZEM PATRYKIEM MIODOŃSKIEM, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE UL. MENNICZA NR 1 LOK. 206, REP. A NR 2528/2019 DANE WSPÓLNIKÓW PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI CYWILNEJ: 1. RADOSŁAW PĘKOWSKI, NIP: 5481527515, REGON 072390930, PESEL 72101902851 2. MARCIN LEGIN, NIP: 5481997250, REGON 241916382, PESEL 79052903579 3. SFERAWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE, NR KRS 00008113792019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaP.P.U.H. „SFERAWENT” ,2019-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-12-31 do dziś
5. Numer REGON2408609172019-12-31 do dziś
6. Numer NIP54825532652019-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘKOWSKI2019-12-31 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej6.000,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6.000,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego6.000,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEGIN2019-12-31 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej6.000,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6.000,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego6.000,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSFERAWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3847418072019-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000811379 2019-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST SFERAWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSFERAWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3847418072019-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000811379 2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2019-12-31 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2019-12-31 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2019-12-31 do dziś
428 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2019-12-31 do dziś
546 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2019-12-31 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-12-31 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-12-31 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-12-31 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.10.2020 okres OD 31.12.2019 DO 31.12.20192020-10-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.12.2019 DO 31.12.20192020-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów