WULKAN EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000821416
Numer REGON: 385213660
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-09-29
Sygnatura akt[RDF/245305/20/139]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWULKAN EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JUGOSŁOWIAŃSKA nr domu 15 nr lokalu 47 kod pocztowy 03-984 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-12-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCZUBA57@GMAIL.COM2019-12-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.WULKAN.COM.PL2019-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.12.2019 R.2019-12-31 do dziś
205.03.2020 R., REP. A NR 174/2020, NOTARIUSZ DANUTA KOŚKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY.2020-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBA2019-12-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ JACEK2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-05-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-05-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 PLN2019-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-31 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego4.000,00 ZŁ2020-05-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBA2019-12-31 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PAWEŁ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000,00 ZŁ2020-05-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000,00 ZŁ2020-05-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 PLN2019-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-31 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2020-05-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWULKAN EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000820590 2019-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHEWKA2020-05-29 do dziś
2. ImionaDOROTA2020-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-05-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2020-05-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2020-05-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻEGNAŁEK2020-05-29 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2020-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-05-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2020-05-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2020-05-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJECKI2020-05-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-05-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2020-05-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWULKAN EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000820590 2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2020 okres OD 23.12.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.12.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów