KMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000821411
Numer REGON: 385200976
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-08-21
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/27713/20/744]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PORY nr domu 78 kod pocztowy 02-757 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.12.2019 R.2019-12-30 do dziś
204.06.2020 R., REP. A NR 5232/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.2020-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZAK2019-12-30 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-12-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2019-12-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.149.600,00 ZŁ2020-08-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 000,00 ZŁ2019-12-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-30 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.040.600,00 ZŁ2020-08-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-08-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3854781702020-08-21 do dziś
4. Numer KRS0000826464 2020-08-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAIK2020-08-21 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW GRZEGORZ2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-08-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,- ZŁ2020-08-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.250.000,00 ZŁ2020-08-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.150.000,00 ZŁ2020-08-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKĘ KMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE ZARZĄD W SKŁADZIE JAROSŁAW MAIK - PREZES ZARZĄDU, MARCIN KRZAK - CZŁONEK ZARZĄDU, KAŻDY UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.2020-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3854781702020-08-21 do dziś
4. Numer KRS0000826464 2020-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-12-30 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-12-30 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-12-30 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-12-30 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-08-21 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-08-21 do dziś
756 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów