FUNDACJA PIĄTKA ROLNIKA

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000821327
Numer REGON: 385151338
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-06-09
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/5462/20/489]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-12-30 do dziś
3. NazwaFUNDACJA PIĄTKA ROLNIKA2019-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat SANDOMIERSKI gmina SAMBORZEC miejscowość KOĆMIERZÓW2019-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KOĆMIERZÓW nr domu 108 kod pocztowy 27-650 poczta SAMBORZEC kraj POLSKA 2019-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.12.2019 R. - DATA UCHWALENIA STATUTU.2019-12-30 do dziś
215.02.2020 R., ZMIANA STATUTU - ZMIENIONO: § 22, § 25, § 28, § 30, § 32, § 33, § 34, § 35.2020-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ROLNICTWA2019-12-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH FUNDACJI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU FUNDACJI, W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) BRUTTO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE, CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANA JEST ZGODA RADY FUNDACJI.2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKURSKI2019-12-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROĆ2019-12-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF KAROL2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUSZEK2019-12-30 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHAŁEK2019-12-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEMPIEL2019-12-30 do dziś
2. ImionaLESZEK2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2019-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2019-12-30 do dziś
210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2019-12-30 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-12-30 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-12-30 do dziś
555 ZAKWATEROWANIE2019-12-30 do dziś
686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2019-12-30 do dziś
787 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2019-12-30 do dziś
891 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW2019-12-30 do dziś
991 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNA, KULTURALNA, NAUKOWA, EDUKACYJNA NA RZECZ: 1) ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ SPOŁECZNOŚCI WIEJSKICH, 2) OCHRONY DZIEDZICTWA POLSKIEJ WSI I OCHRONY ŚRODOWISKA, 3) ZMNIEJSZANIA SKUTKÓW UBÓSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM BEZROBOCIA, POMOCY OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN NA TERENACH WIEJSKICH I MAŁYCH MIAST W KRAJU I ZA GRANICĄ, 4) ROZWOJU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, W ROZUMIENIU ART. 92A USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY, NA TERENACH WIEJSKICH I MAŁYCH MIAST, 5) PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI KONSUMENTÓW W SFERZE POCHODZENIA TOWARÓW I PŁODÓW ROLNYCH ORAZ PREFEROWANIA ZAKUPÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH OD POLSKICH PRODUCENTÓW ROLNYCH, 6) ZAPEWNIENIA WSPARCIA DLA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKICH W ZAKRESIE DOSTOSOWYWANIA POLSKIEGO ROLNICTWA DO FUNKCJONOWANIA W RAMACH STRUKTUR UNII EUROPEJSKIEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GOSPODARSTW I PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH ORAZ TRANSFER WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI DO PRAKTYKI ROLNICZEJ, 7) PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ W PROCESIE STANOWIENIA PRAW REGULUJĄCYCH STOSUNKI SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z KSZTAŁTOWANIEM USTROJU ROLNEGO, W TYM PRODUKCJI ROLNEJ I RYNKU ROLNEGO.2019-12-30 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów