BIPRODRZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000821220
Numer REGON: 015767282
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-10-05
Sygnatura akt[RDF/251991/20/29]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015767282 NIP 52627815502019-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBIPRODRZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻURAWIA nr domu 32/34 kod pocztowy 00-515 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.11.2019R., REP. A NR 7777/2019, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, Z KANCELARII NOTARIALNEJ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA2019-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ARTYKUŁU 551 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ: BIPRODRZEW SPÓŁKA AKCYJNA, WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000213021, W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: BIPRODRZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH W PLANIE PRZEKSZTAŁCENIA PRZYJĘTYM PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI BIPRODRZEW SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 30 SIERPNIA 2019 R. ORAZ W UCHWALE NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BIPRODRZEW SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 7 LISTOPADA 2019R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ, OBJĘTEJ PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ MONIKĘ NIEDZIELA, Z KANCELARII NOTARIALNEJ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA MAGDALENA KARCZEWSKA WOŹNICA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. EMILII PLATER 20 LOK. 8 W 00-688 WARSZAWA REPERTORIUM A NR 7771/20192019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BIPRODRZEW” SPÓŁKA AKCYJNA,2019-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000213021 2019-12-31 do dziś
5. Numer REGON0157672822019-12-31 do dziś
6. Numer NIP52627815502019-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKY ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0132809082019-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000025993 2019-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18.131 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.065.500,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ZESPOŁY INWESTYCYJNE PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0163524422019-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000032339 2019-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10.130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.065.000,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„CENTRUM BIUROWE ŻURAWIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0163633222019-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000036810 2019-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.822 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.411.000,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-31 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SPECJALNYCH BIPROMASZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0163229262019-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000026909 2019-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.417 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.208.500,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego18750000,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZA WYJĄTKIEM ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEWYŻSZA KWOTĘ 1.000.000,00 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH, DLA KTÓRYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELIŃSKA2019-12-31 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUSKI2019-12-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-12-31 do dziś
255 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-12-31 do dziś
379 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2019-12-31 do dziś
464 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-12-31 do dziś
566 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-12-31 do dziś
668 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-12-31 do dziś
770 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-12-31 do dziś
864 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów