GRAŻKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000821128
Numer REGON: 385161555
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-04-13
Sygnatura akt[RDF/285876/21/3]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRAŻKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat SKARŻYSKI gmina SKARŻYSKO-KAMIENNA miejscowość SKARŻYSKO-KAMIENNA2019-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość SKARŻYSKO-KAMIENNA ulica UL. 3 MAJA nr domu 88 kod pocztowy 26-110 poczta SKARŻYSKO-KAMIENNA kraj POLSKA 2019-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.12.2019 R., REP. A 8971/2019, NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, UL. ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 36.2019-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2019-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY - JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ KAROLA CZARNOTĘ POD FIRMĄ KAROL CZARNOTA FIRMA PRODUKCY JNO-HANDLOWO-USŁUGOWA „GRAŻKA” Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, NIP: 6221861904, REGON: 250962751 W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 551 PAR 1 KSH. OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 GRUDNIA 2019 R., REP. A 8971/2019, NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, UL. ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 36.2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaKAROL CZARNOTA FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA „GRAŻKA” ,2019-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNOTA2019-12-31 do dziś
2. ImionaKAROL MICHAŁ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 000,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11000000,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNOTA2019-12-31 do dziś
2. ImionaKAROL MICHAŁ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2019-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2019-12-31 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-12-31 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-12-31 do dziś
443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-12-31 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-12-31 do dziś
652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2019-12-31 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-12-31 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.04.2021 okres OD 31.12.2019 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 31.12.2019 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.12.2019 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.12.2019 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów