HELPFUL HAND AGT EAST TRADE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-12 godz. 19:29:35
Numer KRS: 0000821110
Numer REGON: 385141736
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-05-17
Sygnatura akt[RDF/292012/21/599]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHELPFUL HAND AGT EAST TRADE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2019-12-27 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. WOJCIECHOWSKA nr domu 5 nr lokalu 6 kod pocztowy 20-704 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2019-12-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@HHAND.PL2019-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.12.2019 R. , NOTARIUSZ MATEUSZ RYMARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 4885/20192019-12-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOKRZAN KURZYNA2019-12-27 do dziś
2. ImionaANITA MONIKA2019-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9000 ZŁ2019-12-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9000 ZŁ2019-12-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9000 ZŁ2019-12-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEAST TRADE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0607776502019-12-27 do dziś
4. Numer KRS0000388229 2019-12-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2019-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEAST TRADE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0607776502019-12-27 do dziś
4. Numer KRS0000388229 2019-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy188 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2019-12-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2019-12-27 do dziś
288 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2019-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.05.2021 okres OD 27.12.2019 DO 31.12.20202021-05-17 do dziś
2data złożenia 17.05.2021 okres OD 01.01.2021 DO 30.04.20212021-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów