INVESTPERFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000821071
Numer REGON: 385153722
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-24
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-07-22
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5396/20/955]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINVESTPERFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻAGAŃSKI gmina ŻAGAŃ miejscowość ŻAGAŃ2020-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻAGAŃ ulica UL. SPÓŁDZIELCZA nr domu 1 kod pocztowy 68-100 poczta ŻAGAŃ kraj POLSKA 2020-07-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejISOMAR.BAU@GMAIL.COM2020-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.12.2019R.2019-12-24 do dziś
224.02.2020 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY ADAM BOBIŃSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA TOMASZA KALINOWSKIEGO, , KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 60, REP. A NR. 5114/2020 - ZMIANA § 2,§ 3 ORAZ § 6.2020-04-14 do dziś
302.06.2020R. NOTARIUSZ JANUSZ GONDEK KANCELARIA NOTARIALNA W ŻAGANIU REPERTORIUM A NUMER 1640/2020, ZMIANA: PAR.32020-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-12-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRENGLER2020-04-14 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2020-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2020-04-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRENGLER2020-04-14 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2020-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-04-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 PRODUKCJA MEBLI2020-04-14 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-04-14 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-04-14 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-04-14 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-04-14 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-04-14 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-04-14 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2020-04-14 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2020-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów