MS CENTER POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000821057
Numer REGON: 366070586
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-08-25
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/23447/20/724]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMS CENTER POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina RADZYMIN miejscowość RADZYMIN2019-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość RADZYMIN ulica AL. ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 54C kod pocztowy 05-250 poczta RADZYMIN kraj POLSKA 2019-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.11.2019 R., NOTARIUSZ MAREK ROWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RADZYMINIE, REP. A NR 3303/2019.2019-12-31 do dziś
223.06.2020R. REP. A NR 2831/2020, KANCELARIA NOTARIALNA W KOBYŁCE PRZY UL.WOŁOMIŃSKIEJ NR 21, NOTARIUSZ DAGMARA GWIAZDA ZMIENIONO: PAR.3 UST.12020-08-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI MS CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ MS CENTER POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MS CENTER SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ MS CENTER POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z DNIA 15.11.2019 R. REP A 3296/2019 NOTARIUSZ MAREK ROWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA RADZYMINIE.2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaMS CENTER, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000652472 2019-12-31 do dziś
5. Numer REGON3660705862019-12-31 do dziś
6. Numer NIP12516489572019-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBNIEWSKI2019-12-31 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego299.000,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego299.000,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĄSKO2019-12-31 do dziś
2. ImionaSZYMON MICHAŁ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego299.000,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego299.000,00 ZŁ2019-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMS CENTER POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3839611392019-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000795589 2019-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMS CENTER POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3839611392019-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000795589 2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-12-31 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-12-31 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-12-31 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2019-12-31 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-12-31 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-12-31 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-12-31 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-12-31 do dziś
981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów