FUNDACJA ALBERT DRAGON SOSNOWSKI FIGHT4LIFE

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000821050
Numer REGON: 385187023
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/265419/20/334]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-12-30 do dziś
3. NazwaFUNDACJA ALBERT DRAGON SOSNOWSKI FIGHT4LIFE2019-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PABLA NERUDY nr domu 10 nr lokalu 5 kod pocztowy 01-926 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-12-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejALBERTDRAGON98@GMAIL.COM2019-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.09.2019 R. 17.12.2019 R. - ZMIANA § 6, 7 I 9, TEKST JEDNOLITY2019-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER SPORTU I TURYSTYKI PREZYDENT M. ST. WARSZAWY2019-12-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNOWSKI2019-12-30 do dziś
2. ImionaALBERT DARIUSZ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMORSKA2019-12-30 do dziś
2. ImionaEDYTA2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2019-12-30 do dziś
293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-12-30 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-12-30 do dziś
477 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2019-12-30 do dziś
585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-12-30 do dziś
685 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2019-12-30 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-12-30 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-12-30 do dziś
993 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 30.12.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.12.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST WSZECHSTRONNA POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY W TYM OCHRONA DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ NIESIENIE POMOCY DZIECIOM, RODZINOM I OSOBOM W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, ORAZ POMOC W REALIZACJI ICH PLANÓW I MARZEŃ ORAZ ZAPEWNIENIE IM LEPSZEGO STARTU W PRZYSZŁOŚĆ, W TYM: A) UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTOWEJ, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, B) ROZPOWSZECHNIANIE AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA I KRZEWIENIE IDEI CZYNNEGO WYPOCZYNKU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, C) UPOWSZECHNIENIE IDEI ZDROWEGO I AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA M.IN. POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZ SPORTOWYCH, ZAWODÓW I IMPREZ ARTYSTYCZNYCH, D) ROZPOWSZECHNIANIE I PROMOCJA CZYNNEGO UPRAWIANIA SPORTU, E) INTEGRACJA DZIECI I MŁODZIEŻY, W KRAJU I ZAGRANICĄ, F) PROMOCJA I OCHRONA DÓBR KULTURY, G) WSPIERANIE ROZWOJU WSZELKICH TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY, H) UPOWSZECHNIENIE I WSPIERANIE NOWOCZESNYCH METOD EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY, I) PROMOCJA I OCHRONA PRAW I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, J) INICJOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI I SPOŁECZNOŚCIAMI W POLSCE, EUROPIE I NA ŚWIECIE, K) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ, M) POMOC OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I ŻYCIOWEJ, N) POMOC RODZINOM PATOLOGICZNYM, O) DZIAŁALNOŚĆ PRZECIWKO WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, P) UPOWSZECHNIENIE WIEDZY I EDUKACJI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZYCZYNOM PRZESTĘPCZOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA, KRZYWDZENIA DZIECI I OCHRONY PRAW DZIECI ORAZ PROPAGOWANIE POSTAW OBYWATELSKIEJ AKTYWNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI W TYM ZAKRESIE, Q) POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM ORAZ OSOBOM IM NAJBLIŻSZYM ORAZ UDZIELANIA POMOCY ŚWIADKOM I OSOBOM IM NAJBLIŻSZYM, R) UPOWSZECHNIENIE WIEDZY I EDUKACJI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI I OCHRONY PRAW DZIECI ORAZ PROPAGOWANIE POSTAW OBYWATELSKIEJ AKTYWNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI W TYM ZAKRESIE.2019-12-30 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów