O.W. KROKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000821033
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-06-25
Sygnatura akt[RDF/211266/20/559]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaO.W. KROKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO nr domu 25 nr lokalu 1 kod pocztowy 51-691 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-01-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@OW-KROKUS.PL2020-01-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.OW-KROKUS.PL2020-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.11.2019 R, REPERTORIUM A NR 6746/2019, NOTARIUSZ IWONA ŁACNA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.SIENKIEWICZA 34 A.2020-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2020-01-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleO.W. KROKUS SPÓŁA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ KRZYSZTOFA SŁONINĘ POD FIRMA O.W. KROKUS KRZYSZTOF SŁONINA (PRZEDSIĘBIORCA PRZEKSZTAŁCANY), REGON 931995373, NIP 8981131615. NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY, ZŁOŻONEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ PRZEKSZTAŁCANEGO W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W DNIU 19.11.2019 R. PRZED IWONĄ ŁACNĄ NOTARIUSZA WE WROCŁAWIU (KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY MONIKI BARCZUK, IWONY ŁACNEJ S.C. WE WROCŁAWIU, UL. SIENKIEWICZA 34A) ZA REPERTORIUM A NR 6743/2019.2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁONINA2020-01-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 (SIEDEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 Z (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-01-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego35000,00 ZŁ2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁONINA2020-01-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIUBA SŁONINA2020-01-02 do dziś
2. ImionaALICJA2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-01-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy130 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2020-01-02 do dziś
233 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2020-01-02 do dziś
377 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2020-01-02 do dziś
477 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2020-01-02 do dziś
579 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2020-01-02 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-01-02 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-01-02 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-01-02 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2020 okres OD 02.01.2020 DO 25.03.20202020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów