ARES BRACIA MACIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000821023
Numer REGON: 100884645
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/261291/20/805]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARES BRACIA MACIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2019-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica UL. TWARDOSŁAWICKA nr domu 37 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA 2019-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.12.2019R., REPERTORIUM A NR 4242/2019, NOTARIUSZ RADOSŁAW TELEMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM2019-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-12-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ „ARES BRACIA MACIOŁEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA PODSTAWIE ART 562 § 1 I 2, ART. 563 ORAZ ART 575 KSH W SPÓŁKĘ ARES BRACIA MACIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ „ARES BRACIA MACIOŁEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE Z DNIA 09.12.2019R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA RADOSŁAWA TELEMANA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. G. NARUTOWICZA 9/13 LOK. 109, REPERTORIUM A NR 4236/20192019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„ARES BRACIA MACIOŁEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2019-12-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-12-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000358071 2019-12-30 do dziś
5. Numer REGON1008846452019-12-30 do dziś
6. Numer NIP77128393002019-12-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIOŁEK2019-12-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BENEDYKT2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-12-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-12-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2019-12-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego25.000 ZŁ2019-12-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25.000 ZŁ2019-12-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIOŁEK2019-12-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2019-12-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego23.000 ZŁ2019-12-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego23.000 ZŁ2019-12-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARES BRACIA MACIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3840853552019-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000798668 2019-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY POPRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW.2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARES BRACIA MACIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3840853552019-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000798668 2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMACIOŁEK2019-12-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BENEDYKT2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT SAMOISTNY UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA2019-12-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2019-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2019-12-30 do dziś
210 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2019-12-30 do dziś
310 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2019-12-30 do dziś
410 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2019-12-30 do dziś
528 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2019-12-30 do dziś
635 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-12-30 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-12-30 do dziś
846 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2019-12-30 do dziś
946 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 30.12.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.12.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów