PUNCH PUNK SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000821012
Numer REGON: 180747966
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-24
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2020-10-29
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/15163/20/594]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2019-12-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 180747966 NIP 68912319962019-12-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPUNCH PUNK SPÓŁKA AKCYJNA2019-12-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2019-12-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ALEJA T. KOŚCIUSZKI nr domu 80/82 nr lokalu 301 kod pocztowy 90-437 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2019-12-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKRZYSIEK@PUNCH-PUNK.COM2019-12-24 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.PUNCH-PUNK.COM2019-12-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.10.2019R., NOTARIUSZ KAROLINA RAK-WROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 2595/20192019-12-24 do dziś
221.05.2020 R., REP. A NR 1067/2020, NOTARIUSZ EWA BOROŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI. 22.06.2020 R., REP. A NR 1304/2020, NOTARIUSZ EWA BOROŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DOOKREŚLONO § 8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.2020-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-24 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2019-12-24 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2019-12-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-12-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ PUNCH PUNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ. PRZEKSZTAŁCENIE ZOSTAŁO DOKONANE NA PODSTAWIE ART. 551 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA DNIA 30.10.2019 ROKU PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PUNCH PUNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 2586/2019, NOTARIUSZ KAROLINA RAK WROŃSKA , KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2019-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPUNCH PUNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2019-12-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-12-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000391461 2019-12-24 do dziś
5. Numer REGON1807479662019-12-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego556050,00 ZŁ2020-10-29 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego51605,00 ZŁ2019-12-24 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji55605002020-10-29 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2019-12-24 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego556050,00 ZŁ2020-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2019-12-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii51605002019-12-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-12-24 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2020-10-29 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4000002020-10-29 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-10-29 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?TAK2020-01-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.2019-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDZIŃSKI2019-12-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2019-12-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPASTEWKA2019-12-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ PAWEŁ2019-12-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-24 do dziś
21. NazwiskoNIESYTO2019-12-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH TOMASZ2019-12-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-24 do dziś
31. NazwiskoPAWŁOWSKI2019-12-24 do dziś
2. ImionaADRIAN2019-12-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-24 do dziś
41. NazwiskoWITCZAK2019-12-24 do dziś
2. ImionaMARTYNA2019-12-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-24 do dziś
51. NazwiskoJANISZEWSKI2019-12-24 do dziś
2. ImionaWITOLD2019-12-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-12-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2019-12-24 do dziś
232 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2019-12-24 do dziś
347 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2019-12-24 do dziś
418 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2019-12-24 do dziś
546 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2019-12-24 do dziś
647 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-24 do dziś
747 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-24 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-12-24 do dziś
958 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2019-12-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów