GSI-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000820373
Numer REGON: 385130299
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-09-20
Sygnatura akt[RDF/422612/22/136]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSI-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZABIERZÓW miejscowość ZABIERZÓW2019-12-19 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABIERZÓW ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 229 kod pocztowy 32-080 poczta ZABIERZÓW kraj POLSKA 2019-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.12.2019 R.2019-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALCZYŃSKI2019-12-19 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2019-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ2019-12-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALCZYŃSKA2019-12-19 do dziś
2. ImionaJADWIGA2019-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2019-12-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2019-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALCZYŃSKI2019-12-19 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2019-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2019-12-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2019-12-19 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2019-12-19 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2019-12-19 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-12-19 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-12-19 do dziś
646 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2019-12-19 do dziś
746 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-12-19 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2019-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.10.2021 okres OD 10.12.2019 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.12.2019 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów