DOLMAT INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000820317
Numer REGON: 385374400
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-05-27
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/9222/20/287]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2020-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLMAT INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA2020-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość OLEŚNICA2020-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość OLEŚNICA ulica UL. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA nr domu 1 kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA kraj POLSKA 2020-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.11.2019 R., NOTARIUSZ IWONA ŁACNA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MONIKA BARCZUK, IWONA ŁACNA S.C. WE WROCŁAWIU PRZY UL. SIENKIEWICZA 34 A, REP. A NR 6872/2019.2020-01-22 do dziś
218.02.2020, NOTARIUSZ MATEUSZ ROBASZYŃSKI, KANCEALRIA NOTARIALNA W OLEŚNICY PRZY UL. JANA KILIŃSKIEGO 6/6, REPERTORIUM A NR 897/2020 - ZMIENIONO ARTYKUŁ 1 UST. 2.2020-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-22 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2020-01-22 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2020-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIŃSKA2020-01-22 do dziś
2. ImionaMARTA EWA2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-22 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2020-01-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2020-01-22 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10002020-01-22 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2020-01-22 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego25000,00 ZŁ2020-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2020-01-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002020-01-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-01-22 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2020-01-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIŃSKA2020-01-22 do dziś
2. ImionaMARTA EWA2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPAMUŁA2020-05-27 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-27 do dziś
21. NazwiskoWÓJCIŃSKA2020-01-22 do dziś
2. ImionaEWA2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-22 do dziś
31. NazwiskoNOCULAK2020-01-22 do dziś
2. ImionaSTEFANIA2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-01-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-01-22 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-01-22 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-01-22 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-01-22 do dziś
577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2020-01-22 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-01-22 do dziś
782 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2020-01-22 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów