A-A COLLECTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000820181
Numer REGON: 382314484
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2020-06-03
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/28085/20/157]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 382314484 NIP 52527773112019-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-A COLLECTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIĘTOJERSKA nr domu 5/7 nr lokalu 3.3 kod pocztowy 00-236 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.08.2019 R., NOTARIUSZ KAROLINA WOLF, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 2975/2019.2019-12-31 do dziś
227.01.2020R., REP. A NR 394/2020, NOTARIUSZ KAROLINA WOLF, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE , ZMIANA: §6, §72020-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2019-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA A-A COLLECTIVE SP. Z O.O. ZOSTAŁA PRZEKSZTAŁCONA ZE SPÓŁKI CYWILNEJ „A-A COLLECTIVE ZYGMUNT BORAWSKI SRDJAN ZLOKAPA MARTIN MARKER LARSEN SPÓŁKA CYWILNA” UCHWAŁĄ Z DNIA 06.08.2019 R. PODJĘTĄ PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ: ZYGMUNT MARIA BORAWSKI POSIADAJĄCY NR NIP 5213393233, SRDJAN ZLOKAPA POSIADAJĄCY NR NIP 7010902334, MARTIN MARKER LARSEN POSIADAJĄCY NR NIP 70109018952019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA-A COLLECTIVE ZYGMUNT BORAWSKI SRDJAN ZLOKAPA MARTIN MARKER LARSEN SPÓŁKA CYWILNA,2019-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-12-31 do dziś
5. Numer REGON3823144842019-12-31 do dziś
6. Numer NIP52527773112019-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORAWSKI2019-12-31 do dziś
2. ImionaZYGMUNT MARIA2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały169 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.450,00 ZŁ2020-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZLOKAPA2019-12-31 do dziś
2. ImionaSRDJAN2019-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały169 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.450,00 ZŁ2020-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLARSEN2019-12-31 do dziś
2. ImionaMARTIN MARKER2019-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały169 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.450,00 ZŁ2020-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25350,00 ZŁ2020-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport119350,00 ZŁ2020-06-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORAWSKI2019-12-31 do dziś
2. ImionaZYGMUNT MARIA2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2019-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-12-31 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-12-31 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-12-31 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-12-31 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów