ENERCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-19 godz. 01:16:59
Numer KRS: 0000820002
Numer REGON: 385171973
Numer NIP: 5213885829
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/29979/22/426]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-12-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WOŁODYJOWSKIEGO nr domu 83 kod pocztowy 02-724 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.10.2019 R., NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6757/20192019-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIAK2019-12-23 do dziś
2. ImionaKAROL2019-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały163 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.150,00 ZŁOTYCH2021-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOS2019-12-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ŁUKASZ2019-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH2021-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKITOWSKI2019-12-23 do dziś
2. ImionaSZYMON MAREK2019-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały57 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.850,00 ZŁOTYCH2021-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2019-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE PROWADZIĆ SAMODZIELNIE SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTOWAĆ JĄ PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB MAJĄTKIEM DO WARTOŚCI 200.000,00 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH. PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB MAJĄTKIEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000,00 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ ŁĄCZNIE: - PREZES ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM, ALBO - TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTÓW (TZN. TRZYOSOBOWY ZESPÓŁ CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENTÓW: 3 CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB: 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENT, LUB: CZŁONEK ZARZĄDU I 2 PROKURENTÓW).2019-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBEK2022-07-01 do dziś
2. ImionaMARCIN KACPER2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIAK2019-12-23 do dziś
2. ImionaKAROL2019-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaURRESTI PADRON2019-12-23 do dziś
2. ImionaENDIKA2019-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-12-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-12-23 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-12-23 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-12-23 do dziś
464 91 Z LEASING FINANSOWY2019-12-23 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-12-23 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.08.2021 okres OD 23.12.2019 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
2data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.12.2019 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.12.2019 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów