CALISIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE WIELKOPOLSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000819835
Numer REGON: 385118625
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-10-04
Sygnatura akt[RDF/435615/22/185]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCALISIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE WIELKOPOLSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. SZKOLNA nr domu 1 kod pocztowy 61-832 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.10.2019 R., REP. A NR 14089/2019, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. LIBELTA 29A/3, 21.11.2019 R., REP. A NR 16309/2019, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. LIBELTA 29A/3, ZMIENIONO § 7 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2019-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOSTELE WIELKOPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3010193282019-12-20 do dziś
4. Numer KRS0000321227 2019-12-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-12-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego14.700,00 ZŁ2019-12-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego14.700,00 ZŁ2019-12-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUMINOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3646623022019-12-20 do dziś
4. Numer KRS0000622090 2019-12-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-12-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego15.000,00 ZŁ2019-12-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego15.000,00 ZŁ2019-12-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCALISIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3829073622019-12-20 do dziś
4. Numer KRS0000778448 2019-12-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2019-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCALISIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3829073622019-12-20 do dziś
4. Numer KRS0000778448 2019-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-12-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-12-20 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-12-20 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-12-20 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-12-20 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-12-20 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-12-20 do dziś
766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-12-20 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.11.2021 okres OD 20.12.2019 DO 31.12.20202021-11-24 do dziś
2data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.12.2019 DO 31.12.20202021-11-24 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.12.2019 DO 31.12.20202021-11-24 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów