„ARTEO” PIOTR GRYZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000819328
Numer REGON: 385094103
Numer NIP: 1182203518
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/350013/21/722]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTEO” PIOTR GRYZ SPÓŁKA JAWNA2021-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PALISADOWA nr domu 20 nr lokalu 22 kod pocztowy 01-940 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.12.20192019-12-16 do dziś
227.01.2020 R., - POPRZEZ NADANIE UMOWIE SPÓŁKI NOWEGO JEDNOLITEGO BRZMIENIA, W TYM ZMIANĘ §§ 1-132020-02-27 do dziś
317.12.2020 R., REP. A NR 6401/2020, NOTARIUSZ JULITA SOBCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §1-§132021-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYZ2020-02-27 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-02-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-02-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACPRZAK2021-04-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2021-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-04-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-04-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2020-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACPRZAK2021-04-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2021-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYZ2020-02-27 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-12-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-12-16 do dziś
273 1 REKLAMA2019-12-16 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-12-16 do dziś
478 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2019-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.10.2021 okres OD 16.12.2019 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.12.2019 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów