KON-TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000819090
Numer REGON: 385069803
Numer NIP: 8172195399
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-09-22
Sygnatura akt[RDF/423938/22/885]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKON-TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2022-08-26 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO nr domu 12 kod pocztowy 35-105 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2022-08-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMARCIN.KONTEK@KON-TEC.EU2019-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.12.2019 R.2019-12-13 do dziś
229.07.2020 R. - ZMIANA PAR.32020-07-30 do dziś
305.07.2021 , REP. A NUMER 2949/2021 , REP. N RW27-00003-19641, 2021-07-05 12:43, MARIUSZ MARCINOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA ZAGŁOBY 8/4 35-304 RZESZÓW , ZMIENIONE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: 5, 6,2021-11-19 do dziś
421.12.2021, REP. A NUMER 12704/2021, REP. N RW08-00003-72460, 2021-12-21 13:54, ALEKSANDRA JURCZAK KANCELARIA NOTARIALNA, AL. T. REJTANA 65, 35-326 RZESZÓW, ZMIENIONE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: 1, 2, 4, 6, 15, 16, 17, DODANE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: 182022-03-04 do dziś
525.04.2022, REP. A NUMER 4079/2022, REP. N RW04-00004-15891, 2022-04-25 10:20, ALEKSANDRA JURCZAK KANCELARIA NOTARIALNA, AL. T. REJTANA 65, 35-326 RZESZÓW, ZMIENIONE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: 3, 5, 62022-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONTEK2019-12-13 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2019-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.000 ZŁ2022-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORŁOWSKI2022-08-26 do dziś
2. ImionaMIRON PIOTR2022-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.750 ZŁ2022-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego75250,00 ZŁ2022-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONTEK2019-12-13 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2019-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2019-12-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2022-03-04 do dziś
272 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2022-03-04 do dziś
327 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2022-03-04 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-03-04 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-03-04 do dziś
633 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2022-03-04 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2022-03-04 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2022-03-04 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2021 okres OD 13.12.2019 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
2data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.12.2019 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.12.2019 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów