BP VC GP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VC I ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000818978
Numer REGON: 385100068
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-10-27
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/16096/21/733]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2019-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP VC GP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VC I ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2019-12-17 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-17 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica AL. GRUNWALDZKA nr domu 472 kod pocztowy 80-309 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.12.2019 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAPARTY, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAPARTY W GDAŃSKU, UL. KOŁOBRZESKA 12, 80-394 GDAŃSK, REPERTORIUM A NR 10195/20192019-12-17 do dziś
227.01.2020, REPERTORIUM A NR 191/2020, NOTARIUSZ DIANA LIPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DIANA LIPIŃSKA NOTARIUSZ EMILIA BOREK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA. UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2020-03-24 do dziś
330-09-2020, REPERTORIUM A NR 8057/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAPARTY, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ AGNIESZKI ZAPARTY W GDAŃSKU, UL. KOŁOBRZESKA 12, 80-394 GDAŃSK. DODANO § 12 UST. 11 STATUTU. 18-11-2020, REPERTORIUM A NR 9575/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAPARTY, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ AGNIESZKI ZAPARTY W GDAŃSKU, UL. KOŁOBRZESKA 12, 80-394 GDAŃSK. ZMIENIONO § 9 UST. 1 STATUTU.2021-02-18 do dziś
409.04.2021, REPERTORIUM A NR 3408/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAPARTY, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ AGNIESZKI ZAPARTY W GDAŃSKU, UL. KOŁOBRZESKA 12, 80-394 GDAŃSK. ZMIENIONO § 9 UST. 1 STATUTU.2021-09-09 do dziś
510.05.2021, REPERTORIUM A NR 4247/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAPARTY, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ AGNIESZKI ZAPARTY W GDAŃSKU, UL. KOŁOBRZESKA 12, 80-394 GDAŃSK, ZMIENIONO PARAGRAF 9 UST. 1 STATUTU. 15.06.2021, REPERTORIUM A NR 5393/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAPARTY, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ AGNIESZKI ZAPARTY W GDAŃSKU, UL. KOŁOBRZESKA 12, 80-394 GDAŃSK, ZMIENIONO PARAGRAF 9 UST. 1 STATUTU.2021-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółka7 LAT OD DNIA JEJ WPISANIA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO2019-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBP VC GP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3685809662019-12-17 do dziś
4. Numer KRS0000700979 2019-12-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego54788,00 ZŁ2021-10-27 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji547882021-10-27 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2019-12-17 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego54788,00 ZŁ2021-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2019-12-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002019-12-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-12-17 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2020-03-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii9352020-03-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-03-24 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2021-02-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii13702021-02-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-02-18 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2021-09-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2122021-09-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-09-09 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2021-09-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii502021-09-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-09-09 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2021-09-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii252021-09-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-09-09 do dziś
71. Nazwa serii akcjiG2021-10-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii19182021-10-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-10-27 do dziś
81. Nazwa serii akcjiH2021-10-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2782021-10-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-10-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE ORAZ PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZ BP VC GP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBP VC GP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3685809662019-12-17 do dziś
4. Numer KRS0000700979 2019-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPILARCZYK2020-03-24 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2020-03-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-24 do dziś
21. NazwiskoDREWCZYŃSKI2020-03-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-03-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-24 do dziś
31. NazwiskoKOWALIK2020-03-24 do dziś
2. ImionaKAMIL2020-03-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2019-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.09.2021 okres OD 06.12.2019 DO 31.12.20202021-09-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 06.12.2019 DO 31.12.20202021-09-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.12.2019 DO 31.12.20202021-09-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.12.2019 DO 31.12.20202021-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów