BOVISAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000818972
Numer REGON: 385079339
Numer NIP: 5140352078
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/352455/21/66]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOVISAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTRZESZOWSKI gmina DORUCHÓW miejscowość SKARYDZEW2019-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość SKARYDZEW nr domu 1 kod pocztowy 63-505 poczta DORUCHÓW kraj POLSKA 2019-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.11.2019R., NOTARIUSZ TOMASZ CHOWAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTRZESZOWIE, REP. A NR 10907/2019.2019-12-16 do dziś
216.01.2020R., REP. A NR 371/2021, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTRZESZOWIE, NOTARIUSZ TOMASZ CHOWAŃSKI - DODANO W §5 UST. 1 PKT 10, 11.2021-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANICKA2019-12-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ELŻBIETA2019-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANICKI2019-12-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH TOMASZ2019-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANICKA2019-12-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ELŻBIETA2019-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANICKI2019-12-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH TOMASZ2019-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPIETRZAK2019-12-16 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAN2019-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-12-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 42 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW2019-12-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO2019-12-16 do dziś
201 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH2019-12-16 do dziś
301 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2019-12-16 do dziś
401 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2019-12-16 do dziś
546 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2019-12-16 do dziś
646 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2019-12-16 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-12-16 do dziś
801 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2021-02-18 do dziś
946 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2021-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.10.2021 okres OD 30.11.2019 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.11.2019 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów