BOVIMA WITEK BORKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000818774
Numer REGON: 385074885
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-06-07
Sygnatura akt[RDF/386633/22/808]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-12-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOVIMA WITEK BORKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2019-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLECKI gmina SIEDLCE miejscowość GRABIANÓW2019-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GRABIANÓW ulica UL. ŁUKOWSKA nr domu 74 kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2019-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.11.2019R.2019-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITEK2019-12-12 do dziś
2. ImionaAGATA AGNIESZKA2019-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2019-12-12 do dziś
2. ImionaMATEUSZ FRYDERYK2019-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-12-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW2019-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITEK2019-12-12 do dziś
2. ImionaAGATA AGNIESZKA2019-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2019-12-12 do dziś
2. ImionaMATEUSZ FRYDERYK2019-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-12-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-12-12 do dziś
210 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2019-12-12 do dziś
310 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2019-12-12 do dziś
446 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2019-12-12 do dziś
547 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-12 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-12-12 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-12-12 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 12.12.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów