CUBEECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000818478
Numer REGON: 385057898
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-09-15
Sygnatura akt[RDF/421356/22/604]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBEECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2019-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. TOWAROWA nr domu 20B kod pocztowy 10-417 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2020-02-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHELLO@CUBEECO.PL2020-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.12.2019R.2019-12-11 do dziś
211.03.2020 R. NOTARIUSZ BARBARA WĄSIK, KANCELARIA NOTARIALNA W MILICZU, REP. A NR 1616/2020, PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2020-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2019-12-11 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2019-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRAVE SEED FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDUSZ KAPITAŁOWY WARMII I MAZUR ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3837334152020-09-29 do dziś
4. Numer KRS0000792126 2020-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.150,00 ZŁ2020-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7150,00 ZŁ2020-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2019-12-11 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOWAKOWSKA2020-09-29 do dziś
2. ImionaMARTA ANNA2020-09-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-29 do dziś
21. NazwiskoMARCINKOWSKI2020-09-29 do dziś
2. ImionaMARCIN ŁUKASZ2020-09-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-29 do dziś
31. NazwiskoFELDMAN2020-09-29 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-09-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-12-11 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2019-12-11 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-12-11 do dziś
479 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2020-09-29 do dziś
579 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-29 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-29 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-09-29 do dziś
855 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2020-09-29 do dziś
955 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2020-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.09.2021 okres OD 12.12.2019 DO 31.12.20192021-09-27 do dziś
2data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
3data złożenia 15.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.12.2019 DO 31.12.20192021-09-27 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.12.2019 DO 31.12.20192021-09-27 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów