AQUA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000818409
Numer REGON: 385047820
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2024-04-22
Sygnatura akt[RDF/597068/24/169]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina WIELICZKA miejscowość WIELICZKA2019-12-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WIELICZKA ulica UL. ŚWIĘTEJ BARBARY nr domu 18 kod pocztowy 32-020 poczta WIELICZKA kraj POLSKA 2019-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.12.2019 R.2019-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOCMAN2019-12-10 do dziś
2. ImionaFILIP ANDRZEJ2019-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-12-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-12-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.520,00 ZŁ2019-12-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.520,00 ZŁ2019-12-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOK2019-12-10 do dziś
2. ImionaSZYMON2019-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-12-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.961,25 ZŁ2019-12-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.961,25 ZŁSP2019-12-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3826965282019-12-10 do dziś
4. Numer KRS0000774555 2019-12-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3826965282019-12-10 do dziś
4. Numer KRS0000774555 2019-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2019-12-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-12-10 do dziś
246 41 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2019-12-10 do dziś
346 75 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2019-12-10 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-12-10 do dziś
577 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-12-10 do dziś
677 39 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-12-10 do dziś
793 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-12-10 do dziś
896 01 PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2019-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-23 do dziś
2data złożenia 23.05.2022 okres OD 10.12.2019 DO 31.12.20192022-05-23 do dziś
3data złożenia 24.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
4data złożenia 18.12.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-18 do dziś
5data złożenia 22.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-23 do dziś
2OD 10.12.2019 DO 31.12.20192022-05-23 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-18 do dziś
5OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-23 do dziś
2OD 10.12.2019 DO 31.12.20192022-05-23 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-18 do dziś
5OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2023-08-302023-09-11 do dziś