GSM HEROES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000818309
Numer REGON: 385061919
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/45647/22/88]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSM HEROES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 11 nr lokalu 14 kod pocztowy 02-515 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-04-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@GSMHEROES.PL2022-04-26 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GSMHEROES.PL2022-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.11.2019 R., REP. A NR 19713/2019, NOTARIUSZ KINGA NAŁĘCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2019-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIŃSKI2019-12-11 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ANDRZEJ2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2019-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNUROWSKI2019-12-11 do dziś
2. ImionaLECH FILIP2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2019-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2019-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIŃSKI2019-12-11 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ANDRZEJ2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNUROWSKI2019-12-11 do dziś
2. ImionaLECH FILIP2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-12-11 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-12-11 do dziś
395 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2019-12-11 do dziś
495 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2019-12-11 do dziś
595 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2019-12-11 do dziś
647 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-11 do dziś
795 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2019-12-11 do dziś
847 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-11 do dziś
947 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów