DOBRY GABINET SILKIEWICZ I MIEŃKO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000817953
Numer REGON: 142714146
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-12-07
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/42666/19/136]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY GABINET SILKIEWICZ I MIEŃKO SPÓŁKA JAWNA2019-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina OTWOCK miejscowość OTWOCK2019-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość OTWOCK ulica UL. RYCERSKA nr domu 12 kod pocztowy 05-400 poczta OTWOCK kraj POLSKA 2019-12-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejRECEPCJA@DOBRYGABINET.PL2019-12-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOBRYGABINET.PL2019-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117 WRZEŚNIA 2019 ROKU2019-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2019-12-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 § 4 K.S.H. ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 3/2019 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ „DOBRY GABINET SILKIEWICZ I MIEŃKO SC.” Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2019 ROKU URSZULA SILKIEWICZ - PRZEWŁOKA, PESEL: 66082704548, REGON: 011451719 ANNA MIEŃKO - CHOŁUJ, PESEL: 73010508008, REGON: 1407946902019-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDOBRY GABINET SILKIEWICZ I MIEŃKO SPÓŁKA CYWILNA,2019-12-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2019-12-07 do dziś
5. Numer REGON1427141462019-12-07 do dziś
6. Numer NIP53220273902019-12-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSILKIEWICZ PRZEWŁOKA2019-12-07 do dziś
2. ImionaURSZULA2019-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIEŃKO CHOŁUJ2019-12-07 do dziś
2. ImionaANNA2019-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2019-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSILIKEWICZ PRZEWŁOKA2019-12-07 do dziś
2. ImionaURSZULA2019-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIEŃKO CHOŁUJ2019-12-07 do dziś
2. ImionaANNA2019-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2019-12-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-07 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-12-07 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-12-07 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-07 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-07 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów