BOSS INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000817950
Numer REGON: 384787360
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-10-06
Sygnatura akt[RDF/343052/21/761]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 384787360 NIP 62630366132019-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSS INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM gmina BYTOM miejscowość BYTOM2019-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica UL. KĘDZIERZYŃSKA nr domu 17 kod pocztowy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA 2019-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.11.2019R., REP. A NR 4715/2019, NOTARIUSZ SYLWIA SYNOWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KAROLA MIARKI 23 PIEKARY ŚLĄSKIE.2019-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSZKO2019-12-18 do dziś
2. ImionaILONA2019-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 165.000,00 ZŁ2019-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSZKO2019-12-18 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA KATARZYNA2019-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁ2019-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego220000,00 ZŁ2019-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSZKO2019-12-18 do dziś
2. ImionaILONA2019-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-12-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-12-18 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-12-18 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-12-18 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2019-12-18 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-12-18 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-12-18 do dziś
755 ZAKWATEROWANIE2019-12-18 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-12-18 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.10.2021 okres OD 04.11.2019 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.11.2019 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.11.2019 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów