HIC SEMPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000817817
Numer REGON: 385056628
Numer NIP: 8943149180
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/304248/21/653]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIC SEMPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. PIWOWARSKA nr domu 25 kod pocztowy 54-066 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.10.2019 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY ANGELIKA SPALENIAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WISŁAWY BOĆ MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 121 LOK. 207, REP. A NR 9864/2019.2019-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODALA2019-12-11 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW WOJCIECH2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECKI2019-12-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁĄDAJĄ: A) W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. 2. DO DOKONYWANIA POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH, W TYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZAWNĄTRZ, OPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODALA2019-12-11 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW WOJCIECH2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECKI2019-12-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-11 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-12-11 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-12-11 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-12-11 do dziś
580 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2019-12-11 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2019-12-11 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-12-11 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-12-11 do dziś
995 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2019-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2020 okres OD 11.12.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
2data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów