FIRMA GALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000817768
Numer REGON: 271153021
Numer NIP: 6470510977
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[RDF/503054/23/321]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 271153021 NIP 64705109772019-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA GALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat WODZISŁAWSKI gmina WODZISŁAW ŚLĄSKI miejscowość WODZISŁAW ŚLĄSKI2019-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WODZISŁAW ŚLĄSKI ulica UL. MSZAŃSKA nr domu 4C kod pocztowy 44-304 poczta WODZISŁAW ŚLĄSKI kraj POLSKA 2019-12-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@GALON-ALKOHOLE.PL2019-12-06 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GALON-ALKOHOLE.PL2019-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.10.2019 R. - NOTARIUSZ JACEK OSTALECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP.A NR 14112/2019 29.11.2019 R. - NOTARIUSZ JACEK OSTALECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP.A NR 16276/2019 - ZMIANA: §2, §17 UST.12019-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-12-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 15.10.2019 R. (NOTARIUSZ JACEK OSTALECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP.A NR 14105/2019) ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR 2 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 29.11.2019 R. (NOTARIUSZ JACEK OSTALECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP.A NR 16272/2019)2019-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHURTOWNIA GALON R. CZECH SPÓŁKA JAWNA,2019-12-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-12-06 do dziś
3. Numer w rejestrze0000080339 2019-12-06 do dziś
5. Numer REGON2711530212019-12-06 do dziś
6. Numer NIP64705109772019-12-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECH2019-12-06 do dziś
2. ImionaROBERT SZYMON2019-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.271 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 127.100,00;-ZŁ2019-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECH2019-12-06 do dziś
2. ImionaMONIKA ANNA2019-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 23.000,00;ZŁ2019-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego155100,00 ZŁ2019-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2019-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECH2020-08-17 do dziś
2. ImionaROBERT SZYMON2020-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-08-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECH2019-12-06 do dziś
2. ImionaNINA MAŁGORZATA2019-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2019-12-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2019-12-06 do dziś
246 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2019-12-06 do dziś
346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-12-06 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-06 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-12-06 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-12-06 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-12-06 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-12-06 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.04.2020 okres OD 06.12.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
2data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
3data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
4data złożenia 21.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.12.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów