ARTMOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-19 godz. 09:58:16
Numer KRS: 0000817750
Numer REGON: 385026805
Numer NIP: 5272914188
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-07-16
Sygnatura akt[RDF/317739/21/918]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SIENNA nr domu 64 kod pocztowy 00-825 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCONTACT@ARTMOVE.PL2019-12-06 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTMOVE.PL2019-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.09.2019R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE SŁAWOMIR NAMIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2661/20192019-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAORSKI2019-12-06 do dziś
2. ImionaADAM KAROL2019-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2019-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWARECKA2019-12-06 do dziś
2. ImionaEMILIA ADRIANNA2019-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2019-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISIELIŃSKI2020-01-23 do dziś
2. ImionaGILBERT2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2020-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2019-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAORSKI2019-12-06 do dziś
2. ImionaADAM KAROL2019-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISIELIŃSKI2019-12-06 do dziś
2. ImionaGILBERT2019-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-12-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-06 do dziś
247 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-06 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-12-06 do dziś
446 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2019-12-06 do dziś
546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2019-12-06 do dziś
646 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2019-12-06 do dziś
773 1 REKLAMA2019-12-06 do dziś
815 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2019-12-06 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2021 okres OD 23.09.2019 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.09.2019 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-02-252021-04-16 do dziś