BUMAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-17 godz. 12:22:35
Numer KRS: 0000817494
Numer REGON: 278228437
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-05
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-03-09
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/5218/21/91]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUMAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina CZELADŹ miejscowość CZELADŹ2021-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość CZELADŹ ulica UL. LETNIA nr domu 15 kod pocztowy 41-253 poczta CZELADŹ kraj POLSKA 2021-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1ZAWARCIE UMOWY SPÓLKI W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2019R. PRZED NOTARIUSZEM PRZEMYSŁAWEM MICHALEWICZEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH MICHALEWICZ, PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, REPERTORIUM A NR 6527/20192019-12-05 do dziś
216.01.2020R. REPERTORIUM A NR 344/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH MICHALEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH MICHALEWICZ, PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH PRZY UL. DĄBRÓWKI 15/1 ZMIANA § 2,6,7,8,9 UST 1 ORAZ UST.3 § 10 UMOWY2020-02-19 do dziś
314.01.2021R., REPERTORIUM A NR 240/2021, NOTARIUSZ AGATA CHYLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZELADZI, ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI.2021-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-12-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale25 PAŹDZIERNIKA 2019R. WSPÓLNICY SPÓLKI PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI MASZYN BUDIOWLANYCH „BUMAPOL” SPÓŁKA JAWNA T. JAWOR I INNI PODJĘLI JEDNOMYŚLNĄ UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ PRZED NOTARIUSZEM PRZEMYSŁAWM MICHALEWICZEM Z KANCELARII WOJCIECH MICHALEWICZ, PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ SPÓŁKA CYWILNA REPERTORIUM A NUMER 6516/20192019-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDIĘBIORSTWO OBSŁUGI MASZYN BUDOWLANYCH „BUMAPOL” SPÓŁKA JAWNA T. JAWOR I INNI,2019-12-05 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-12-05 do dziś
3. Numer w rejestrze0000202717 2019-12-05 do dziś
6. Numer NIP62922827922019-12-05 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARAŃSKA2019-12-05 do dziś
2. ImionaEWA KRYSTYNA2019-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-12-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-12-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-12-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego40.000,00 ZŁ2019-12-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego40.000,00 ZŁ2019-12-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUMAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3851201312020-02-19 do dziś
4. Numer KRS0000820360 2020-02-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACH2020-02-19 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2020-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-02-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-02-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ2019-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUMAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3851201312020-02-19 do dziś
4. Numer KRS0000820360 2020-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2019-12-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-12-05 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-12-05 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-12-05 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-12-05 do dziś
546 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2019-12-05 do dziś
646 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-12-05 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-12-05 do dziś
846 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2019-12-05 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów