BOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000816531
Numer REGON: 170791389
Numer NIP: 5782641045
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/306991/21/823]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 170791389 NIP 57826410452019-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄSKI gmina ELBLĄG miejscowość KAZIMIERZOWO2019-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KAZIMIERZOWO nr domu 3C kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA 2019-12-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBOMA@BOMA.ELBLAG.PL2019-12-16 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://WWW.BOMA.ELBLAG.PL/2019-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.10.2019R. - NOTARIUSZ KATARZYNA NAGÓRSKA-PROTASIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REP. A NR 4216/20192019-12-16 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 26.02.2021 R., REP. A NR 2209/2021, NOTARIUSZ MAREK KRULL, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU; ZMIENIONO: § 7 UST. 1; § 14; § 15 UST. 1; § 16 UST. 3 ZDANIE 2; § 17 UST. 1; DODANO: § 21; ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWYCH § 21-23 NA § 22-24 UMOWY SPÓŁKI.2021-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-12-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale23.10.2019R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOMA MAŁGORZATA I BOLESŁAW PIETRUSZEWSCY SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NOTARIUSZ KATARZYNA NAGÓRSKA-PROTASIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REP. A NR 4216/2019)2019-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BOMA MAŁGORZATA I BOLESŁAW PIETRUSZEWSCY SPÓŁKA JAWNA,2019-12-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-12-16 do dziś
3. Numer w rejestrze0000109526 2019-12-16 do dziś
5. Numer REGON1707913892019-12-16 do dziś
6. Numer NIP57826410452019-12-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRUSZEWSKA2019-12-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 610 000,00 ZŁ2019-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRUSZEWSKI2019-12-16 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW2019-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 610 000,00 ZŁ2019-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1220000,00 ZŁ2019-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2019-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŻYCZKO2019-12-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEFIMIEC2019-12-16 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRUSZEWSKA2019-12-16 do dziś
2. ImionaBARBARA AGNIESZKA2019-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŻYCZKO2019-12-16 do dziś
2. ImionaADAM2019-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEFIMIEC2019-12-16 do dziś
2. ImionaJAN PAWEŁ2019-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-16 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELECKI2019-12-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MACIEJ2019-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIETRUSZEWSKI2021-03-30 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW2021-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-30 do dziś
21. NazwiskoPIETRUSZEWSKA2021-03-30 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-30 do dziś
31. NazwiskoSTASZAK2021-03-30 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR WIKTOR2021-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2019-12-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2019-12-16 do dziś
246 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-12-16 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-03-30 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-03-30 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-03-30 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2021-03-30 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2021-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2020 okres OD 16.12.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
2data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 15.12.20192020-06-16 do dziś
3data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.12.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 15.12.20192020-06-16 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.12.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 15.12.20192020-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów