INTECH KRZYSZTOF CIENCIAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000816427
Numer REGON: 072256960
Numer NIP: 5482145460
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-09-26
Sygnatura akt[RDF/425063/22/557]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 072256960 NIP 54821454602019-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTECH KRZYSZTOF CIENCIAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina SKOCZÓW miejscowość SKOCZÓW2019-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość SKOCZÓW ulica UL. WIŚLAŃSKA nr domu 28 kod pocztowy 43-430 poczta SKOCZÓW kraj POLSKA 2019-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.11.2019 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 9260/2019, NOTARIUSZ KONRAD MAŁACHWIEJ KANCELARIA NOTARIALNA OLGA MAŁACHWIEJ I KONRAD MAŁACHWIEJ SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19/1.2019-11-29 do dziś
214.01.2020 R., REP. A NR 171/2020 NOTARIUSZ KRZYSZTOF MIKA, KANCELARIA NOTARIALNA DAWID WIĘZIK I KRZYSZTOF MIKA S.C. W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CECHOWEJ 18/4 - ZMIANA § 6 UST. 1, § 12 UST. 1 ORAZ DODANIE § 7 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI2020-03-04 do dziś
331.01.2022 R. REPERTORIUM A NR 845/2022 NOTARIUSZ KONRAD MAŁACHWIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ OLGI MAŁACHWIEJ I KONRADA MAŁACHWIEJA PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19/1 ZMIANA PAR. 6 UST. 4 UMOWY ORAZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY.2022-04-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-11-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „INTECH” SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF KRYSTA, KRZYSZTOF CIENCIAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI OSOBOWEJ W INNĄ SPÓŁKE OSOBOWĄ NA ZASADZIE ART. 581 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCYH TJ. SPÓŁKI „INTECH” SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF KRYSTA, KRZYSZTOF CIENCIAŁA W INTECH SKOCZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.2019-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„INTECH” SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF KRYSTA, KRZYSZTOF CIENCIAŁA,2019-11-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-11-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000029873 2019-11-29 do dziś
5. Numer REGON0722569602019-11-29 do dziś
6. Numer NIP54821454602019-11-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIENCIAŁA2022-04-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ARKADIUSZ2022-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-04-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-04-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-04-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTECH SKOCZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3842797402022-04-05 do dziś
4. Numer KRS0000802329 2022-04-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-04-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁOTYCH2022-04-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁOTYCH2022-04-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁOTYCH2022-04-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-04-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH POSIADA KOMPLEMENTARIUSZ - KRZYSZTOF CIENCIAŁA.2022-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIENCIAŁA2022-04-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ARKADIUSZ2022-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2019-11-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-11-29 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-11-29 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2020 okres OD 29.11.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.11.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów