EWA - TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000815949
Numer REGON: 384946946
Numer NIP: 9522201908
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-07-05
Sygnatura akt[RDF/310966/21/955]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWA - TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CYRULIKÓW nr domu 117 kod pocztowy 04-406 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-11-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCONTAKT@EWATECH.PL2021-04-09 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EWATECH.PL2021-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN. 24.09.2019 R., NOTARIUSZ WŁADYSŁAW LEWANDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5921/20192019-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAGNELLO2019-11-27 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2019-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZEŚNIEWSKI2019-11-27 do dziś
2. ImionaADAM2019-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2019-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODOWICZ2019-11-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH AUGUSTYN2019-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2019-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego12000,00 ZŁ2019-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2019-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAGNELLO2021-04-09 do dziś
2. ImionaERIC2021-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZEŚNIEWSKI2019-11-27 do dziś
2. ImionaADAM2019-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODOWICZ2019-11-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH AUGUSTYN2019-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-11-27 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-11-27 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2021 okres OD 27.11.2019 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.11.2019 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów