RAZEMKUPUJEMY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000815648
Numer REGON: 384956063
Numer NIP: 6272765429
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-08-30
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/20904/22/535]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRAZEMKUPUJEMY. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2019-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. KADECKA nr domu 5A kod pocztowy 41-503 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2019-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.11.20192019-11-28 do dziś
202.10.2020R. ZMIENIONO § 22020-12-01 do dziś
3ZMIANA PAR 14 UMOWY SPÓŁKI - REP. A NR 3369/2021 NOTARIUSZ JOANNA BLUSZ KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICE UL.MARIACKA 37/22021-05-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2021-05-10 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2021-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00ZŁ2021-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA AMB SPÓŁKA AKCYJNA2021-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3875912312021-05-10 do dziś
4. Numer KRS0000871437 2021-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00ZŁ2021-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKRENTEM2021-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWZDARGO2022-08-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2021-05-10 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2021-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBISKUP2021-05-10 do dziś
2. ImionaMARCIN ADAM2021-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-05-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-11-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2019-11-28 do dziś
210 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2019-11-28 do dziś
310 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2019-11-28 do dziś
410 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2019-11-28 do dziś
510 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2019-11-28 do dziś
610 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-11-28 do dziś
756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-11-28 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-11-28 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.10.2021 okres OD 28.11.2019 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.11.2019 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.11.2019 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów