KLOOSKI POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000815487
Numer REGON: 384922012
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-08-22
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/20976/22/584]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKLOOSKI POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2019-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. KADECKA nr domu 5A kod pocztowy 41-503 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2019-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.11.20192019-11-22 do dziś
211.02.2020R. ZMIANA §2 UMOWY2020-02-28 do dziś
307.07.2020R., ZMIANA §2 UMOWY SPÓŁKI2020-07-17 do dziś
402.02.2021R., REPERTORIUM A NR 524/II/2021, NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA BARTOSZ PASZEK, KRYSTYNA PASZEK W CHORZOWIE UL. WOLNOŚCI 39/9 ZMIENIONO: § 5, § 92021-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESSBAR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3651665002021-03-25 do dziś
4. Numer KRS0000632239 2021-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN2021-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-03-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEŁZ2022-08-22 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-11-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-11-22 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-11-22 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-11-22 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2019-11-22 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-11-22 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-11-22 do dziś
710 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2019-11-22 do dziś
810 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2019-11-22 do dziś
910 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów