LAND4TRAVEL.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000815469
Numer REGON: 384919984
Numer NIP: 7312067006
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-08-03
Sygnatura akt[RDF/555655/23/833]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAND4TRAVEL.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2020-09-18 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu 5C nr lokalu 24 kod pocztowy 80-452 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2020-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.11.2019R. NOTARIUSZ MILENA GŁUCHOWSKA REP A NR 82/2019 UCHWALONO UMOWĘ SPÓŁKI.2019-11-22 do dziś
2AKT NOT. Z DNIA 19.06.2020 R. NOT. ANNA KRYGIER , KN W PILE , REP A NR 2959/2020- ZMIANA §§ 2; 3; 6 UST.2; 7 UST.1; 7 UST.4; 7 UST.9 ; 7 UST. 10; 8 UST.1 ; 12 UST.3; 13 UST. 2; 14 UST.1; 14. UST.5; 15 UMOWY, USUNIĘTO § 7 UST.2 I UST.5 UMOWY2020-09-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJ2019-11-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ GRZEGORZ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 57 500,00 ZŁ2023-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRESLER2020-09-18 do dziś
2. ImionaMARZENA IWONA2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57 500,00 ZŁ2023-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego115500,00 ZŁ2020-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1108000,00 ZŁ2020-09-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI URAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNAK W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ NA KWOTĘ 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH LUB WYŻSZĄ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU,A W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ NA KWOTĘ 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) LUB WYŻSZĄ KWOTĘ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU2020-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRESLER2020-09-18 do dziś
2. ImionaMARZENA IWONA2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJ2019-11-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ GRZEGORZ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-09-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2020-09-18 do dziś
279 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2020-09-18 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-09-18 do dziś
479 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2020-09-18 do dziś
577 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2020-09-18 do dziś
645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-09-18 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-09-18 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-09-18 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2021 okres OD 17.02.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
2data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3data złożenia 03.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.02.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.02.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2022-12-012023-02-08 do dziś
2. Informacje o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczego2023-03-092023-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-10-312020-11-20 do dziś
2. Data wznowienia wykonywania działalności2021-02-022021-02-15 do dziś
2
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-01-012022-01-31 do dziś
2. Data wznowienia wykonywania działalności2022-05-132022-08-24 do dziś