A.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-25 godz. 09:03:54
Numer KRS: 0000814938
Numer REGON: 384655166
Numer NIP: 2530349935
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-12-01
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/1217/23/412]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3846551662019-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat DRAWSKI gmina CZAPLINEK miejscowość CZAPLINEK2019-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość CZAPLINEK ulica UL. WAŁECKA nr domu 54A kod pocztowy 78-550 poczta CZAPLINEK kraj POLSKA 2019-11-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejA.P.CZAPLINEK@WP.PL2019-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 28.06.2019 ROKU, PRZED NOTARIUSZEM BARTOSZEM ROGOWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W KOSZALINIE, REP.A 3379/2019;2019-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŚNIEWSKI2021-05-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2021-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00ZŁ2021-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-05-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU. 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE : PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ POZOSTAŁYM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.2019-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2021-05-20 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2021-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-11-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy139 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2019-11-26 do dziś
201 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2019-11-26 do dziś
311 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI2019-11-26 do dziś
416 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2019-11-26 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-11-26 do dziś
625 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2019-11-26 do dziś
745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-11-26 do dziś
845 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2019-11-26 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE PODMIOTU BEZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO NA PODSTAWIE ART.25A USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, SĄD REJONOWY W KOSZALINIE , SYGN.AKT KO IX NS REJ.KRS 1217/23/412, 01.12.2023 2.2023-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów