CTR LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000814428
Numer REGON: 384895841
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-09-16
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/9106/22/154]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTR LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2019-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. JURIJA GAGARINA nr domu 5 nr lokalu 102 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2019-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.11.2019 R.; REP.A NR 12479/2019; NOTARIUSZ MARLENA RAKOCZY; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU2019-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII UMK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3415551652019-11-19 do dziś
4. Numer KRS0000503053 2019-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ2019-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAGAT2019-11-19 do dziś
2. ImionaMACIEJ WOJCIECH2019-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.900,00 ZŁ2019-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABRZYŃSKI2019-11-19 do dziś
2. ImionaJAN TOMASZ2019-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.900,00 ZŁ2019-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2019-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAGAT2019-11-19 do dziś
2. ImionaMACIEJ WOJCIECH2019-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABRZYŃSKI2019-11-19 do dziś
2. ImionaJAN TOMASZ2019-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2019-11-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-11-19 do dziś
232 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2019-11-19 do dziś
346 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2019-11-19 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-11-19 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-11-19 do dziś
621 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2019-11-19 do dziś
782 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2019-11-19 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.09.2021 okres OD 19.11.2019 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
2data złożenia 06.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.11.2019 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.11.2019 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów