EN CASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-16 godz. 16:29:30
Numer KRS: 0000814148
Numer REGON: 384881595
Numer NIP: 5213882417
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-18
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-07-13
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/8700/22/283]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEN CASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STUDENCKA nr domu 55 kod pocztowy 02-735 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.10.2019 R., REP. A NR 2988/2019, NOTARIUSZ EWA CZEKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2019-11-18 do dziś
211.01.2022 R., REP. A NR 47/2022, NOTARIUSZ EWA CZEKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 5 UST. 1, § 6, § 8 ORAZ § 9 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2022-07-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEN CASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7500106502019-11-18 do dziś
4. Numer KRS0000088408 2019-11-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODBIELSKA2022-07-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA IZABELA2022-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-07-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-07-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-07-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-07-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCONTAGIOUS GAMING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3880671012022-07-13 do dziś
4. Numer KRS0000880129 2022-07-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-07-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2022-07-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2022-07-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2022-07-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-07-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-11-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, A TAKŻE DO JEJ REPREZENTOWANIA, UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZAMI W SPÓŁCE SĄ: 1. MAŁGORZATA IZABELA PODBIELSKA, 2. SPÓŁKA POD FIRMĄ EN CASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS NR: 0000088408), KTÓRA JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU TEGO KOMPLEMENTARIUSZA JEST KRYSTIAN PODBIELSKI.2022-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODBIELSKA2022-07-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA IZABELA2022-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaEN CASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7500106502019-11-18 do dziś
4. Numer KRS0000088408 2019-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBUCZEK2022-07-13 do dziś
2. ImionaMARTYNA2022-07-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-07-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-11-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-11-18 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-11-18 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-11-18 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-07-13 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-07-13 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2022-07-13 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2022-07-13 do dziś
874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2022-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2021 okres OD 14.10.2019 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
2data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.10.2019 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.10.2019 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów