BOSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-07-03 godz. 14:14:17
Numer KRS: 0000814048
Numer REGON: 384874320
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-04-06
Sygnatura akt[RDF/375270/22/487]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2019-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE nr domu 4 kod pocztowy 20-002 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2019-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.11.2019 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA MIERZWA - ZASTĘPCA NOTARIUSZA RENATY MIERZWY, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 5763/2019.2019-11-15 do dziś
231 GRUDNIA 2019 ROKU, ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA MIERZWA - ZASTĘPCA NOTARIUSZA RENATY MIERZWY, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 6746/2019. ZMIENIONO: § 7 ORAZ § 14 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2020-01-14 do dziś
330 GRUDNIA 2020 ROKU, ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA MIERZWA - ZASTĘPCA RENATY MIERZWY NOTARIUSZA W LUBLINIE, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 7011/2020. ZMIENIONO: § 5, § 6, § 7, § 11, § 12, § 14 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2021-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3842450952019-11-15 do dziś
4. Numer KRS0000801869 2019-11-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADASZEWSKI2021-01-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-01-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2021-01-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ2021-01-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2021-01-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-01-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADASZEWSKI2021-01-26 do dziś
2. ImionaHUBERT2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-01-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-01-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA BOSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. KOMPLEMENTARIUSZA BOSKO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE: PREZES ZARZĄDU HUBERT ADASZEWSKI, PESEL 88090604379.2021-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADASZEWSKI2021-01-26 do dziś
2. ImionaHUBERT2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3842450952019-11-15 do dziś
4. Numer KRS0000801869 2019-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-01-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-11-15 do dziś
210 52 Z PRODUKCJA LODÓW2021-01-26 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-11-15 do dziś
456 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-11-15 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-11-15 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2019-11-15 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-11-15 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-11-15 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.05.2021 okres OD 15.11.2019 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
2data złożenia 06.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.11.2019 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów