BUKOWE ZACISZE 2E DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-17 godz. 12:22:35
Numer KRS: 0000812866
Numer REGON: 384818668
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-01-26
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/75/21/257]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUKOWE ZACISZE 2E DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina SKAWINA miejscowość SKAWINA2019-11-08 do dziś
2. Adresmiejscowość SKAWINA ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 41 kod pocztowy 32-050 poczta SKAWINA kraj POLSKA 2019-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki12.10.2019 R. - REPERTORIUM A NR 11013/2019, NOTARIUSZ MARTA SAJKIEWICZ-ZARZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE.2019-11-08 do dziś
217.12.2020 R., REP. A NR 15293/2020, NOTARIUSZ MARTA SAJKIEWICZ - ZARZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA § 10 UST. 42021-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma2E DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3612070812019-11-08 do dziś
4. Numer KRS0000549427 2019-11-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1203886232019-11-08 do dziś
4. Numer KRS0000273775 2019-11-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ2019-11-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20.000,00 ZŁ2019-11-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20.000,00 ZŁ2019-11-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-11-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2019-11-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-11-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-11-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ2019-11-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20.000,00 ZŁ2019-11-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20.000,00 ZŁ2019-11-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-11-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIAK2019-11-08 do dziś
2. ImionaMARZENA2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-11-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ2019-11-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20.000,00 ZŁ2019-11-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20.000,00 ZŁ2019-11-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-11-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI TJ, SPÓŁCE 2E DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SKAWINIE. 2. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTOWANY JEST PRZEZ ZARZĄD W OSOBIE EMILA KOWALSKIEOG (PREZES ZARZĄDU). 3. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK ALBO PROKURENT.2019-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma2E DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3612070812019-11-08 do dziś
4. Numer KRS0000549427 2019-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-11-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-11-08 do dziś
243 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-11-08 do dziś
343 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-11-08 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-11-08 do dziś
543 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2019-11-08 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-11-08 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-11-08 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-11-08 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów