ENEA NOWA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-19 godz. 01:16:59
Numer KRS: 0000812626
Numer REGON: 384813168
Numer NIP: 7792510877
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-05-20
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/9895/22/349]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEA NOWA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość RADOM2020-08-06 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica UL. KASZUBSKA nr domu 2 kod pocztowy 26-603 poczta RADOM kraj POLSKA 2020-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.11.2019 R.2019-11-07 do dziś
220.12.2019 R., REP. A NR 9907/2019, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2020-02-18 do dziś
325.06.2020 R., REP.A NR 3107/2020, NOTARIUSZ KRYSTIAN JÓZEFIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA § 32020-07-24 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2020 R., REPERTORIUM A NUMER 3107/2020, NOTARIUSZ KRYSTIAN JÓZEFIAK, KANCELARIA NOTARIALNA KRYSTIAN JÓZEFIAK NOTARIUSZ UL. MARCINA KASPRZAKA 26/4, 60-237 POZNAŃ. UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ENEA NOWA ENERGIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DNIA 25 CZERWCA 2020 R. W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN: §3 ZASTĄPIONY ZOSTAŁ NOWĄ TREŚCIĄ - ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁKI.2020-08-06 do dziś
510.11.2020 R., REPERTORIUM A NR 6030/2020, NOTARIUSZ KRYSTIAN JÓZEFIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU. ZMIENIONO §4, §5 ORAZ §6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2020-12-01 do dziś
622.04.2021 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 3924/2021, NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY ZOSTAŁO W CAŁOŚCI ZASTĄPIONE NOWĄ TREŚCIĄ UMOWY SPÓŁKI.2021-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENEA SPÓŁKA AKCYJNA2019-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6301399602019-11-07 do dziś
4. Numer KRS0000012483 2019-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 052 962 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52 648 100 ZŁ2020-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-11-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego52648100,00 ZŁ2020-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRACZYK2021-06-15 do dziś
2. ImionaSTEFAN2021-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH2021-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZABAN2020-07-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPUCHAŁA2022-03-22 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-22 do dziś
21. NazwiskoCZARNOGÓRSKI2021-06-15 do dziś
2. ImionaJANUSZ TOMASZ2021-06-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-15 do dziś
31. NazwiskoSZARY2021-06-15 do dziś
2. ImionaDOMINIK2021-06-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRAKOWIAK2020-08-06 do dziś
2. ImionaMACIEJ JÓZEF2020-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)2020-08-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-11-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-11-07 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-11-07 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2019-11-07 do dziś
435 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2019-11-07 do dziś
535 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2019-11-07 do dziś
635 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2019-11-07 do dziś
735 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2019-11-07 do dziś
838 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2019-11-07 do dziś
938 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2019-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.12.2021 okres OD 07.11.2019 DO 31.12.20202021-12-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 07.11.2019 DO 31.12.20202021-12-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.11.2019 DO 31.12.20202021-12-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.11.2019 DO 31.12.20202021-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2020-12-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 529 §1 PKT 4 KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI ENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA SPÓŁKĘ ENEA NOWA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ENEA NOWA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 10 LISTOPADA 2020 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A 6030/2020 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRYSTIANA JÓZEFIAKA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 10 LISTOPADA 2020 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A 6024/2020 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRYSTIANA JÓZEFIAKA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU.2020-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2022-05-20 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE ENEA NOWA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Z GPK ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ SUN ENERGY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKI PRZEJMOWANE) PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1) KSH BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE NA MOCY UCHWAŁY ZARZĄDU ENEA NOWA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 15.04.2022 R., REP. A NR 3942/2022, UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW GPK ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 15.04.2022 R. REPERTORIUM A NR 3949/2022 ORAZ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SUN ENERGY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 15.04.2022 R. REPERTORIUM A NR 3956/2022, ZAPROTOKOŁOWANYCH PRZEZ NOTARIUSZ MARZENĘ GIERMAKOWSKĄ - NOTARIUSZ W RADOMIU, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W RADOMIU PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 13., 15.04.2022,2022-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów