HETMAN PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000812437
Numer REGON: 200412802
Numer NIP: 2910220596
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/352015/21/581]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 200412802 NIP 29102205962019-11-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHETMAN PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat KOLNEŃSKI gmina KOLNO miejscowość KOLNO2019-11-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KOLNO ulica UL. KOLEJOWA nr domu 7 kod pocztowy 18-500 poczta KOLNO kraj POLSKA 2019-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.10.2019 R. W KN BARBARY PEŁNY W ŁOMŻY, REP. A NR 2842/2019 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2019-11-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale- SPÓŁKA POWSTAŁA WSKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 § 2 I 3 W ZW. Z ART. 571 I ART. 572 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI CYWILNEJ HETMAN PRODUKCJA W. KORZEP, K. KORZEP - SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ HETMAN PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRZEKSZTAŁCENIA DOKONANO NA PODSTAWIE UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 22.10.2019 R. PODJĘTEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW HETMAN PRODUKCJA W. KORZEP, K. KORZEP - SPÓŁKA CYWILNA: - WIESŁAWA KORZEP - KRZYSZTOFA KORZEP2019-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHETMAN PRODUKCJA W. KORZEP, K. KORZEP - SPÓŁKA CYWILNA,2019-12-04 do dziś
5. Numer REGON2004128022019-12-04 do dziś
6. Numer NIP29102205962019-12-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZEP2019-11-05 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2019-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały125 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZEP2019-11-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały125 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2019-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU2019-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZEP2019-11-05 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2019-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZEP2019-11-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2019-11-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2019-11-05 do dziś
214 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2019-11-05 do dziś
346 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2019-11-05 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-11-05 do dziś
546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2019-11-05 do dziś
647 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-11-05 do dziś
747 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-11-05 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-11-05 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów