ASTADJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000812195
Numer REGON: 384802584
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-02-26
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/3763/20/51]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTADJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY2019-11-06 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica UL. OŚWIĘCIMSKA nr domu 208 kod pocztowy 43-109 poczta TYCHY kraj POLSKA 2020-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.09.2019R., REPERTORIUM A NR 6154/2019, NOTARIUSZ MAŁGORZATA CZERNECKA-DĄSAL, KANCELARIA NOTARIALNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. KŁODNICKIEJ 972019-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTERAŁOWICZ2019-11-06 do dziś
2. ImionaJACEK PAWEŁ2019-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŁUCH2019-11-06 do dziś
2. ImionaTADEUSZ GRZEGORZ2019-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-11-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2019-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTERAŁOWICZ2019-11-06 do dziś
2. ImionaJACEK PAWEŁ2019-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŁUCH2019-11-06 do dziś
2. ImionaTADEUSZ GRZEGORZ2019-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-11-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-11-06 do dziś
233 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2019-11-06 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-11-06 do dziś
433 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-11-06 do dziś
542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2019-11-06 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-11-06 do dziś
725 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2019-11-06 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-11-06 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów