LINDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000811617
Numer REGON: 384750338
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-11-13
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/27709/20/829]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLINDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. LIPSKA nr domu 8 kod pocztowy 30-721 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.10.20192019-10-31 do dziś
218.09.2020 R., NOTARIUSZ JAN HOLOCHER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 4663/2020 - UCHYLONO WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE POSTANOWIENIA UMOWY I NADANO NOWE BRZMIENIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOŃ2019-10-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1500,00 PLN2019-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOŃ2019-10-31 do dziś
2. ImionaLILIANA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1500,00 PLN2019-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUSZEK2019-10-31 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1500,00 PLN2019-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-31 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2019-10-31 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1500,00 PLN2019-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, JEDNAKŻE W CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZANIA, O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOŃ2019-10-31 do dziś
2. ImionaLILIANA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2019-10-31 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2019-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2019-10-31 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-10-31 do dziś
386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2019-10-31 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2019-10-31 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów