TAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000810968
Numer REGON: 384755838
Numer NIP: 5732915569
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-11-15
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6995/23/240]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2019-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. ŻYZNA nr domu 11 Ł kod pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.09.2019R. NOTARIUSZ MAGDALENA KRÓLAK-POJNAR KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, ALEJA JANA PAWŁA II 76/78, REP. A NR 2564/2019 14.10.2019R. REP. A NR 2788/2019, NOTARIUSZ MAGDALENA KRÓLAK-POJNAR KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, ALEJA JANA PAWŁA II 76/78, ZMIANA §1, §7 I §12 UMOWY2019-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2019-10-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleJEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POD NAZWĄ FIRMA KONSULTINGOWA „GLOBAL” PIOTR PIENIĄŻEK Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE, NIP:9490560247 ORAZ REGON: 151561715, ZOSTAŁA PRZEKSZTAŁCONA W TRYBIE ART. 551 § 5 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓREJ FIRMA BRZMI GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 18.09.2019 R. REP. A NR. 2564/2019 - OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY PIOTRA PIENIĄŻKA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 14.10.2019 R. REP. A NR 2788/2019, NOTARIUSZ MAGDALENA KRÓLAK-POJNAR - ZMIENIONO FIRMĘ SPÓŁKI NA TAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA KONSULTINGOWA „GLOBAL” PIOTR PIENIĄŻEK, JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA2019-10-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-10-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIENIĄŻEK2020-03-03 do dziś
2. ImionaMARCELINA MAŁGORZATA2020-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00 ZŁ2023-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKI2019-10-31 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2019-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-10-31 do dziś
233 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2019-10-31 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-10-31 do dziś
446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2019-10-31 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-10-31 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-10-31 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-10-31 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-10-31 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2020 okres OD 31.10.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
2data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
3data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
4data złożenia 16.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.10.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów