DNIPRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000810819
Numer REGON: 384832220
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-01-11
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/11996/20/284]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDNIPRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2019-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. TECHNOLOGICZNA nr domu 2 kod pocztowy 45-839 poczta OPOLE kraj POLSKA 2019-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.10.2019R. REP. A NR 3152/2019, KN I. PŁASZEWSKIEJ-PIEKARCZYK W OPOLU 07.11.2019R. REP. A NR 3321/2019, KN I. PŁASZEWSKIEJ-PIEKARCZYK W OPOLU, ZMIENIONO § 1.2, 1.3 UMOWY SPÓŁKI2019-11-12 do dziś
202.10.2020R., REP. A NR 2660/2020, KANCELARIA NOTARIALNA IGI PŁASZEWSKIEJ-PIEKARCZYK W OPOLU, ZMIENIONO § 5.1 UMOWY SPÓŁKI2020-10-15 do dziś
316.12.2020R., NOTARIUSZ IGA PŁASZEWSKA-PIEKARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 3467/2020 - ZMIANA §5 UST.1, §11 UST. 3 I 42021-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLOTNIK2019-11-12 do dziś
2. ImionaDMYTRO2019-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2019-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLOTNIK2019-11-12 do dziś
2. ImionaVALENTYNA2019-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2019-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2019-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ POWOŁANY PROKURENT W GRANICACH UDZIELONEJ MU PRZEZ ZARZĄD PROKURY.2021-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLOTNIK2020-10-15 do dziś
2. ImionaVALENTYNA2020-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLOTNIK2019-11-12 do dziś
2. ImionaDMYTRO2019-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-11-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-11-12 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-11-12 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-11-12 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-11-12 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-11-12 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-11-12 do dziś
710 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-11-12 do dziś
847 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-11 do dziś
929 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2021-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów